Zhai Zhi Yuan

Zhai Zhi Yuan is an MMA and BJJ coach. Withal, he has a purple belt.

At the age of 14 he studied Wrestling and Taekwondo in a sports school. Afterward, he professionally practiced Muay Thai and Jiu-Jitsu.

In 2019, he began to transfer to mixed martial arts.

Major achievements:

  • Zhengwu legend match – TKO Zhang Xizhen 2019;
  • Bullet Flying King Journey 3 – Decision (unanimous) Gaidar Kaha 2020;
  • Bullet Flying King Journey 4 – TKO Zhou Shuai 2020;
  • Shanghai Jiu-Jitsu Championship, Blue belt, No Gi, Adult 74.5 kg 2021 – Gold.